Achtergrond

De VNG-handreiking Bedrijven en Milieuzonering is een standaardwerk in de gemeentelijke praktijk voor de ruimtelijke inpassing van bedrijven en bedrijventerreinen. De Staat van Bedrijfsactiviteiten, die in de handreiking is opgenomen, heeft in bijna alle bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen een plek gevonden. Kortom: een handreiking waar je niet om heen kan!

Wat is de handreiking Bedrijven en milieuzonering?

De eerste uitgave is van 1986. Vanwege de (destijds) groene kaft is de uitgave in de praktijk het Groene Boekje genoemd, en velen gebruiken die naam nog steeds. De editie 2009 heeft een paarse omslag gekregen. De term “Groene Boekje” is grotendeels uit de editie 2009 verwijderd omdat het Groene Boekje algemeen bekend staat als de Woordenlijst Nederlandse Taal.

De handreiking Bedrijven en milieuzonering is een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke inrichting. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen geweest in de laatste versie (2009)?

De handreiking Bedrijven en milieuzonering is begin 2009 door Royal HaskoningDHV (toen DHV) in opdracht van de VNG in beperkte mate gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In de tekst is de terminologie van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) verwerkt. De nieuwe Wro is op 1 juli 2008 in werking getreden. In de editie 2009 is uitgegaan van de instrumenten die de Wro biedt.
  • In de Staat van Bedrijfsactiviteiten (tabellen) is een kolom met de SBI-codering 2008 toegevoegd. De Standaard Bedrijfsindeling 1993 van het CBS is in 2008 door het CBS omgezet naar SBI 2008.

Daarnaast is een aantal kleine detailwijzigingen doorgevoerd. Zo is de term ‘Groene Boekje’ grotendeels uit de editie 2009 verwijderd, zijn enkele fouten in SBI-codering hersteld en zijn enkele activiteiten zoals kinderboerderijen en indoorkartbanen toegevoegd.

De handreiking Bedrijven en milieuzonering is ingrijpend herzien in 2007 door DHV en RBOI in opdracht van de VNG en VROM, waarbij een aantal grote wijzigingen in de handreiking zijn opgenomen. Onder andere:

  • De toelichting is aangepast aan nieuw ruimtelijk en milieubeleid en geheel herschreven in de vorm van beknopte handreikingen voor de toepassing in veel voorkomende praktijksituaties.
  • Om een betere toepassing nabij gemengde gebieden en in gebieden met functiemenging mogelijk te maken is informatie opgenomen over kleinschalige bedrijvigheid met een relatief geringe milieubelasting. Daarbij is een handreiking opgenomen voor het toelaten van deze activiteiten in gebieden met functiemenging.
  • De richtafstanden zijn geactualiseerd. Wel blijft deze kern van de publicatie in de nieuwe handreiking op hoofdlijnen gehandhaafd.
  • Nieuw zijn praktijkgerichte bouwstenen voor het opstellen van bestemmingsplannen: aandachtspunten voor het opstellen van een plantoelichting en voorbeelden voor planvoorschriften.

Wat zijn de belangrijkste toepassingen van de handreiking Bedrijven en milieuzonering ?

De belangrijkste toepassing van de handreiking Bedrijven en milieuzonering is het gebruik bij het opstellen van een bestemmingsplan met bedrijfsbestemmingen. Niet alle soorten bedrijven zijn geschikt voor alle bedrijventerreinen. Sommige terreinen zijn alleen geschikt voor lichte bedrijvigheid. Op andere terreinen kan juist de zware industrie een plek vinden. De handreiking onderscheid 6 milieucategorieën: van heel licht (milieucategorie 1) tot heel zwaar (milieucategorie 6). In de handreiking is in bijlage 1 een lijst opgenomen met ruim 600 verschillende typen bedrijvigheid, elk met een eigen milieucategorie. Deze lijst kan in het bestemmingsplan vertaald worden naar een Staat van bedrijfsactiviteiten, die bij de regels van het bestemmingsplan wordt gevoegd. In bijlage 4 is een lijst opgenomen met typen bedrijven die, onder voorwaarden, geschikt zijn voor gebieden met functiemenging (met onder meer bedrijven en woningen bij elkaar in één gebied). Deze lijst kan worden gebruikt voor het samenstellen van een Staat van bedrijfsactiviteiten bij de voorschriften van een bestemmingsplan voor een gebied met functiemenging.

De handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt daarnaast gebruikt voor:

  • locatiekeuze studies voor bedrijven, bedrijventerreinen en woningen nabij bedrijven
  • de ruimtelijke inpassing van woningen nabij bedrijven en bedrijventerreinen
  • de toetsing van concrete (bedrijfs)activiteiten in het kader van binnen- en buitenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan.
  • In de handreiking zijn al deze toepassingen in concrete praktijkgerichte stappenplannen uitgewerkt.