Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • webpagina: iedere webpagina met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
 • de website: de verzameling van webpagina’s die onderdeel uitmaken van www.milieuzonering.info
 • de uitgever: de bevoegde uitgevers van de website (Royal HaskoningDHV / DHV en RBOI)
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 • Op de inhoud en vormgeving van deze website, de daarin opgenomen gegevens en informatie, en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
 • Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan de uitgever (of de uitgever heeft van de eigenaren licentie verkregen tot het gebruik op de website) en worden beschermd door (internationale) wetgeving.
 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.
 • Koppelingen naar websites en documenten die niet van de uitgever zijn
 • De webpagina(s) kunnen koppelingen (zogenaamde hyperlinks) bevatten naar websites van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en te goeder trouw geselecteerd.
 • De uitgever heeft geen zeggenschap over websites van derden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Toegang en gebruik van de internetpagina(s)

De inhoud van deze website is gericht op ingezetenen van Nederland. Het gebruik door ingezetenen van een ander land is voor eigen risico.

Het is toegestaan:

a) De informatie op de site te gebruiken voor persoonlijke, professionele of andere commerciële doeleinden.

b) Webpagina’s van de site te printen voor gebruik dat in overeenstemming is met het bovenstaande, met uitzondering van het onderstaande.

Wat niet is toegestaan:

a) Het systematisch verveelvoudigen van substantiële delen van de site, hetzij door het printen op papier, hetzij door het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of op enig andere manier.

b) Het verwijderen of veranderen van informatie en/of andere delen van de site of het anderzins gebruiken van de site dan op de wijze zoals uiteengezet in deze voorwaarden en overeenkomsten.

c) Te deeplinken naar de site of te hyperlinken naar delen van de site.

d) De site of delen van de site te gebruiken voor het vervaardigen van publicaties of het op andere wijze aanbieden van diensten die concurreren met de site (zowel on-line als via andere media).

e) De site te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. U zult te allen tijde de geldende wetten, statuten en reguleringen in acht nemen.

Bescherming van privacy van de gebruiker

Aanmeldings- en inloggegevens worden vertrouwelijk bewaard en in geen geval doorverkocht of op andere wijze kenbaar gemaakt aan derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de uitgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht omtrent de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website geeft de uitgever geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

a) de inhoud van de website en ieder gebruik daarvan;

b) de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website van de uitgever geplaatste informatie;

c) (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Misbruik

De uitgever zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina(s) te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina(s) monitoren.