FAQ

Is het gebruik van het Groene Boekje wettelijk verplicht?

Nee. Wel blijkt uit jurisprudentie dat in een bestemmingsplan ook de mogelijke gevolgen voor het milieu dienen te worden meegewogen. Ten minste dient aannemelijk te zijn dat ten aanzien van het milieu geen onoverkomelijke problemen zijn te verwachten. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van milieuzonering. Het Groene Boekje is daarbij een hulpmiddel.

Kan ik de tabel ook gebruiken voor normstelling aan bedrijven bij vergunningverlening?

De tabel is niet bedoeld voor normstelling bij vergunningverlening.

Wanneer kan ik afwijken van de richtafstanden?

Het Groene Boekje maakt onderscheid tussen verschillende omgevingstypen waarvoor een bepaalde mate van milieuhinder aanvaardbaar wordt geacht. Afhankelijk van het omgevingstype kunnen de te hanteren richtafstanden al dan niet worden verkleind. Ook kan uit gericht milieuonderzoek naar een specifiek bedrijf blijken dat de realisering van woningen op een kleinere afstand dan de richtafstand aanvaardbaar is.

Wat is een ‘gemiddeld nieuw bedrijf’?

Een gemiddeld nieuw bedrijf is een bedrijf wat voldoet aan de standaard in de branche waar het bedrijf toe behoord.

Wat is milieuzonering? En wat is het doel van milieuzonering?

Milieuzonering zorgt voor een voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen. Het doel hiervan is om reeds in ruimtelijke plannen milieuhinder bij woningen (en andere gevoelige functies) te voorkomen, maar tegelijkertijd aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten.

Welke afwijkende methoden voor milieuzonering zijn voorhanden?

 

Er zijn geen afwijkende methoden beschikbaar die algemeen worden gebruikt. Wel is bekend dat verschillende gemeenten een eigen Staat van Bedrijfsactiviteiten of eigen systematiek hebben ontwikkeld.

Zijn afstanden voor windmolens opgenomen in de tabel?

Ja, in de bedrijventabel is een richtafstand opgenomen voor windmolens.

Zijn de richtafstanden in de tabel bindend?

De afstanden genoemd in de tabel voor de verschillende bedrijven is niet bindend maar zijn richtafstanden. Dit zijn de afstanden bepaald op basis van een expert judgement waarbij rekening is gehouden met:

– de ‘stand der techniek’ gebruikelijk in de bedrijfsbranche,

– gemiddeld nieuw bedrijf,

Als referentiekader is uitgegaan van een ‘rustige woonwijk’.

Op basis van argumenten kan afgeweken worden van de richtafstand, bijvoorbeeld omdat sprake is van een ander referentiekader. Uiteraard kan op basis van onderzoek aangetoond worden dat een bedrijf kan functioneren binnen kleinere afstanden, bijvoorbeeld door het treffen van emissiebeperkende maatregelen of indeling van het inrichtingsterrein.