Is het gebruik van het Groene Boekje wettelijk verplicht?

Nee. Wel blijkt uit jurisprudentie dat in een bestemmingsplan ook de mogelijke gevolgen voor het milieu dienen te worden meegewogen. Ten minste dient aannemelijk te zijn dat ten aanzien van het milieu geen onoverkomelijke problemen zijn te verwachten. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van milieuzonering. Het Groene Boekje is daarbij een hulpmiddel.